Sri Gayathri Upasana Pathadhi

Contents
1. Introduction
2. Gayathri Upasana Pathadhi
3. Gayathri Pooja, Homa Murai
4. Sri Gayathri Ashtothra Namavali
5. Anga Poojai
6. Sri Gayathri Sahasranama Archanai
7. Devatha Gayathri Mantas
8. Gayathri Dhyanam
9. Gayathri Sadhanaiyal Kundalini Vizhippu